บทความภายนอก

            บทความเรื่องเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้เป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มจากการเกริ่นนำความหมายของข้อมูล สารสนเทศและความรู้ทั้งสองประเภทคือ Explicit knowledge และ Tacit knowledge นอกจากนี้ยังให้นิยามคำว่าการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีแผนภาพประกอบเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ รวมไปถึงแนะวิธีการนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้อีกด้วย

สมชาย นำประเสริฐชัย. เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ
               7 กันยายน 2550.เข้าถึงได้จาก
http://cddweb.cdd.go.th/chumchon/menu/km/km_004.pdf

******************************* 

                “การจัดการความรู ้ ” เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นบทความที่ให้แง่คิดในการจัดการความรู้ กล่าวคือให้วิธีการและประโยชน์ของการจัดการความรู้  ให้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีการจัดการความรู้เพื่อทำให้เพิ่มมูลค่าในการทำงานและเป็นคนงานที่มีความรู้ต่อไป

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. การจัดการความรู ้เพื่อเพิ่มมูลค่า [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ
                6 กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก
http://agritech.doae.go.th/actech/folder/sptf4908.pdf 

******************************* 

                การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นบทความที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำนิยามหรือความหมายคำว่า การจัดการความรู้ของบุคคลและองค์กรต่างๆ ให้เหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันการจัดการความรู้ในองค์กรถึงมีความจำเป็นมากนัก และได้แนะนำทฤษฎีวงจรความรู้นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง นอกจากนี้ยังลงท้ายด้วยประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับการจัดการความรู้กันมากขึ้น

  สุวัชรา จุ่นพิจารณ์.การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ออนไลน์].
             เข้าถึงเมื่อ
6 กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/team/knowledge.pdf

******************************* 

                     บทความเรื่องวิธีดําเนินการจัดการความรูในองค์กรตามแนวทางของ Nonaka & Takeuchi เป็นบทความที่กล่าวถึงกิจกรรม 7 ประการในการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร โดยได้ชี้แนะให้ผู้บริหารระดับสูงหันมาสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญของความรู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างทีมงานที่มีหน้าที่จัดการความรู้ในองค์กร คือ ผู้ปฏิบัติจัดการความรู้ ผู้เชี่ยวชาญความรู้ วิศวกรความรู้ ผู้บริหารความรู้ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน การนำความรู้ไปใช้ในการผลิตใหม่ๆ และสร้างองค์กรแบบพหุบาท  

วิจารณ์ พานิช. วิธีดําเนินการจัดการความรู ในองค์กรตามแนวทางของ Nonaka & Takeuchi
           [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก http://www.hkm.nu.ac.th/Document/KM1.pdf 

*******************************

              บทความเรื่อง “การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่นี้เป็นบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ของสคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) 

             เนื้อหาของบทความนี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของการจัดการความรู้ มีการยกตัวอย่างจากสำนวนและสุภาษิตไทยต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีต เพียงแต่อาจจะขาดองค์ประกอบบางอย่างหรือการจัดการที่เป็นระบบเท่านั้นเอง 

              องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลต่างๆในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งเป็นเรื่องยากในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หลายองค์กรคาดหวังว่า การจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันดียิ่งขึ้น หรือมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำได้ โดยปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแทนการลงทุนทางด้านทรัพย์สิน                          

               การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของบุคคลและองค์กรในปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมานั้นองค์กรต่างๆยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบแบบแผนมากนัก ถ้าหากมีการปรับปรุงและบริหารการจัดการความรู้ที่ดีนั้น ก็จะช่วยให้องค์กรนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น การดำเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้นั้นอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย เพียงแต่เน้นการทำงานและการใช้งานให้เป็นกระบวนการ ที่เน้นในเรื่องของความรู้ที่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สมชาย นำประเสริฐชัย. การจัดการความรู้ เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 
         กันยายน 2550. เข้าถึงได้จาก
http://www.kmi.or.th/document/KM_old2new_story.pdf 

*******************************

กลับหน้าหลัก  

โฆษณา
%d bloggers like this: