บทความภายใน

 

บทความเรื่องการจัดการความรู้ที่นำมาเสนอนี้เป็นบทความที่อยู่ในวารสารวิชาการ มิติชุมชนซึ่งเนื้อหานำมาจากการปาฐกถาพิเศษโดย   ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วสี ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รายละเอียดนั้นจะครอบคลุมในเรื่องของกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข  ซึ่งนายแพทย์ประเวศ วสีนั้นถือเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาที่เป็นแบบอย่างให้กับนักวิชาการ คณาจารย์ตลอดจนนักศึกษารุ่นหลังๆ ท่านมีผลงานทางด้านการเขียนหรือการวิจารณ์มากมาย บทความนี้จึงถือเป็นบทความที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง            

                กระบวนการจัดการความรู้ที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นการปฏิวัติเงียบความรุนแรง การใช้ความรุนแรงบ่อยๆครั้ง หรือเกือบทั้งหมดไม่ใช่การปฏิวัติความรุนแรง แต่การปฏิวัตินั้นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนคุณค่าใหม่ซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของการจัดการความรู้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้มีการนำไปสู่ความคิดใหม่ การเปลี่ยนแปลคุณค่าใหม่ๆ ที่สำคัญนำไปสู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึ้ง (Transformation) ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสังคม การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ถือเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างคนกับคน กระบวนการจัดการความรู้เราควรจะมองทั้งหมดให้เชื่อมโยงกันทั้งทางกายทางจิต วัตถุ สังคมและปัญญา   การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ ไปสู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข และไปสู่การยกระดับ ไปสู่จิตสำนึกใหม่ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ร่วมกันได้

ประเวศ วสี. การจัดการความรู้. มิติชุมชน 1, 9 (ก.พ. 2549) :74-77. รหัสวารสาร ม663.

******************************************                                

                 บทความชิ้นนี้เป็นการนำเสนอเทคนิคการเล่าเรื่อง การพูด เพื่อนำเสนอความรู้ โดยใช้วิธีการจัดการความรู้มาช่วยสร้างเทคนิคใช้การเล่าเรื่องเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เช่น การกำหนดประเด็นแบบหัวปลา การกำหนดองค์ประชุม เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างทั่วถึง

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ. “knowledge management จากหลักการ แนวคิด สู่การปฎิบัติ”. วิทยาจารย์
           105, 3 (ม.ค. 2549) : 62-63. รหัสวารสาร ว655.

*******************************************                               

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรแยกแยะ คัดสรร จัดเก็บ เผยแพร่ความคิดและโยกย้ายข้อมูล โดยการจัดทำการจัดการความรู้ที่ดีนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน และเทคโนโลยีการจัดเก็บ

สมเอก ชุณหประเสริฐ. การใช้เทคโนโลยีจัดองค์ความรู้ Technology’s utilized knowledge 
              base management.” วิทยาจารย์ 104, 8 (ก.ย.2548) :48-53.รหัสวารสาร ว655.

*******************************************                                 

                การจัดการความรู้ คือ รูปธรรมของการเคารพความรู้ที่มีในตัวคน มีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน เป็นกระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ร่วมกัน พลังของการจัดการความรู้จะสามารถค้นคว้าและดึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนและภายนอกออกมาสู่การจัดการ และใช้ประโยชน์อย่างมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบจากการเรียนรู้และปฏิบัติ

การจัดการความรู้ : ทางลัดประเทศไทยไม่ตกยุคก้าวสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างการ
                 พัฒนาที่ดีกว่า. Engineering Today 4, 37 (ม.ค. 2549) : 56-60. รหัสวารสาร อ77.

*******************************************                               

                การนำศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ไปใช้ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน โดยเหตุผลหลักก็คือ มุ่งให้มีการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กร ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนให้การจัดการความรู้ในมิติต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จ นำไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรได้ในที่สุด

วิลาวัลย์ มาคุ้ม. ภายใต้สังคมแห่งความรู้จะจัดการความรู้อย่างไรให้เป็นเลิศ.
               วิทยาจารย์ 1054 (ก.พ. 2549) : 56-61. รหัสวารสาร ว655.

******************************************* 

(แหล่งทรัพยากรภายใน : ชั้นวารสารภาษาไทย (ชั้น 3) 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล )

กลับหน้าหลัก 

โฆษณา
%d bloggers like this: