เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

KM MBC

เป็นเว็บไซต์การจัดการความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายในเว็บประกอบด้วยวัตถประสงค์และนโยบายในการจัดการความรู้ KM Board กล่าวถึงสาระสำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ มีการแบ่งองค์ความรู้ออกเป็นงานด้านบริหารทั่วไป และงานด้านวิชาการอีกด้วย 

****************************

KM อย.

เว็บไซต์เป็น Knowledge Center ที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของอย. แล้ว ยังบอกเล่าข่าว ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ  รวมไปถึงกิจกรรมที่อย. จัดขึ้นเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้และ e-learning ของอย. อีกด้วย

****************************

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร คือ แผนปฏิบัติงานขององค์กร คลังความรู้ให้บทความ งานวิจัยและตลาดนัดความรู้ มุมแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนคนรักประชาธิปไตยและชุมชนนักกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ Link ไปยังเครือข่าย KM คือ ก.พ.ร. และศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

****************************

KM สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ  ภายในเวปไซต์มีการให้บริการ e-learning และ e-book ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูล รวมทั้งลิงค์ และยังมีกำหนดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้อีกด้วย

****************************

KM – กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นเว็บไซต์ของกรมอนามัย ที่เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของกรมอนามัย รวมทั้งยังมีลิงค์เคลือข่าย KM ของกรมอนามัยที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง KM  นอกจากนี้ยังมีกระดานสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยความรู้อีกด้วย

**************************** 

โฆษณา
%d bloggers like this: