หน่วยงาน สคส

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Management Institution)

                   สคส. เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สคส. ได้เริ่มดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยอาศัยรูปแบบการทำงานในลักษณะการเชื่อมเครือข่าย และใช้พลังการขยายภาคีเพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้แพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางที่สุด               

                     สคส. มีความมุ่งมั่นที่จะสานความคิด และทำงานร่วมกับภาคีในเครือข่าย เพื่อผลักดันให้สังคมไทยทุกภาคส่วนมีกระบวนการจัดการความรู้อยู่ในทุกกิจกรรมที่ทำ พันธกิจหลักของสคส คือ การรกะตุ้นและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ ให้สามารถสร้าง ค้นหา แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้เพิ่อพัฒนางานในทุกๆ ด้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ได้สมดุลของสังคมโดยอาศัยยุทธศาสตร์  3 ข้อในการขับเคลื่อน คือ 1. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างกระแสความตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 2. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการจัดการความรู้ และ 3. สังเคราะห์และเผยแพร่ทักษะ ศาสตร์ และโมเดลการจัดการความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง               

                      ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการความรู้ และสร้างกีระแสการจัดการความรู้ในสังคมไทย ได้ แก่ การเผยแพร่โมเดลการจัดการความรู้ที่หลากหลาย การส่งเสริมการจัดทำระบบการจัดความรู้ในองค์กรและในถาคีเครือข่าย การให้คำแนะนำและบรรยายเรื่องการขัดการความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนให้เกิดโครงการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วน อาทิเฃ่น โครงการฟ้าสู่ดิน (การจัดการความรู้เรื่องดินโดยชาวบ้านอ. สตึก จ.บุรีรัมย์) โครงการจัดการความรู้กลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง )เพื่อสร้างขีดความสามารถของ คุณกิจ” “คุฯอำนวย” CKO และผู้บริหารเครือข่ายจัดการความรู้) การดำเนินการขับเคลื่อนภาคีผ่านศูนย์เครือข่าย (Hub) ต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) สำนักนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สสส.และสกว. เป็นต้น ตลอดจนเป็นแกนนำจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ จัดตลาดนัดความรู้ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดการความรู้ทางจดหมายข่าว ถักทอสายใยแห่งความรู้ ผ่านเว็บไซต์ของ สคส. (http://www.kmi.or.th) และผ่านสื่อต่างๆ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น23
เลขที่ 979/64 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร 0-2298-0664-8
  โทรสาร 0-2298-0057

บรรณานุกรม  ประพนธ์ ผาสุขยืด. การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ.
            กรุงเทพฯ:ใยไหม
,
2547.

*************************************************

กลับหน้าหลัก

โฆษณา
%d bloggers like this: