หนังสือภายนอก

                      การจัดการความรู้ เป็นการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ ด้วยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบ ที่จะทำให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การจัดการความรู้จึงเป็นการขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาควรจะนำไปใช้พัฒนาองค์กรและบุคลากร ซึ่งจะทำให้คุณภาพการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรเพิ่มยิ่งขึ้น โดยลักษณะการจัดการความรู้ มี 3 แบบ คือ 1) จัดการสิ่งที่เราเรียนรู้และบันทึกสิ่งนั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 2) จัดการนำมาพูดหรือเล่าสู่กันฟัง โดยไม่เน้นในเชิงคุณภาพแต่เหมือนการเล่านิทาน การเล่านั้นต้องมีวิธีเชื่อมต่อระหว่างการเล่าเรื่องกับสาระที่ต้องการ และ 3) จัดการนำไปเขียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยเครือข่ายสังคม

สโนว์เดน, เดฟ. การจัดการความรู้ : สู่วงจรคุณภาพที่เพิ่มพูน. กรุงเทพฯ :
                สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546   
เลขหมู่  HD30.2 .ส15 2546  

แหล่งทรัพยากรภายนอก : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

*************************************

กลับหน้าหลัก                    ก่อนหน้า

โฆษณา
%d bloggers like this: