หนังสือภายนอก

                       หนังสือเล่มนี้ เสนอเนื้อหาและแนวทางสำหรับการจัดการความรู้ ในยุคเศรษฐกิจใหม่ โดยนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการนำการจัดการความรู้มาใช้ สำหรับองค์กรธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือสนใจที่จะศึกษาด้านการจัดการความรู้ โดยภายในเล่มประกอบด้วย แนวทางสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำความรู้  การนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการความรู้  แนวทางจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ ความรู้กับการสร้างนวัตกรรม ฯลฯ

                      การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสภาวะการแข่งขัน นั้นทำให้ธุรกิจชั้นนำได้มีการปรับเปลี่ยน สภาวะของโลกธุรกิจแบบเก่าเข้าสู่รูปแบบใหม่ หรือที่มักเรียกกันว่า e-World ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพลังแห่งการแข็งขันให้ธุรกิจโดยมีความรู้และความสามารถหลักขององค์กร เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด ดังนั้นความรู้และความสามารถหลักขององค์กรจึงถือเป็นเสมือนสินทรัพย์กลยุทธ์ และศูนย์กลางผลิตผล ความสำเร็จขององค์กรจึงมักขึ้นกับปัจจัยความสามารถในการรวบรวม พัฒนา และการกระจายองค์ความรู้ รวมทั้งการร่วมใช้สารสนเทศและความรู้ระหว่างบุคลากร โดยมีระบบสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

โกศล ดีศีลธรรม. การจัดการความรู้แห่งโลกธุรกิจใหม่. กรุงเทพ ฯ : ธนาเพรส
               แอนด์ กราฟฟิก
, 2546.
เลขหมู่หนังสือ
  658.4038 ก961ก

 แหล่งทรัพยากรภายนอก : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

**********************************

หนังสือเล่มนี้ เป็นการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบทางธุรกิจ ในการใช้ความรู้เชิงธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การประมวล การแลกเปลี่ยนและในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นการกระทำร่วมกันของงานประจำและเทคโนโลยีควบคู่กันไป
                การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดการใน ๒ ทาง ได้แก่ การจัดการกับมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การจัดการสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน การสร้างองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการตอบสนองแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
. กรุงเทพ ฯ :
              เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.

เลขหมู่หนังสือ  HD30.2 .112

แหล่งทรัพยากรภายนอก
: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน

**********************************

กลับหน้าหลัก                    ก่อนหน้า                    ถัดไป

โฆษณา
%d bloggers like this: