หนังสือภายนอก

หนังสือเรื่อง Knowledge Management การบริหารความรู้ยุคสารสนเทศ เป็นหนังสือแปลมาจาก knowledge management strategies โดย เป็นการบริหารความรู้ยุคสารสนเทศ โดยเป็นการนำเครื่องมือใกล้ตัวมาปรับแต่งเป็นกลวิธีการบริหารความรู้ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อตัวผู้อ่านและองค์การสู่ความเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ หนังสือเล่มนี้ถูกแปลโดย สุนันท์ บุญยธาดา โดยเป็นหนังสือที่ไม่ได้สื่อถึงแนวคิดแต่กลับเป็นการสื่อถึงวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ในการบริหารความรู้ซึ่งเป็นกรณีศึกษา               

                หนังสือเล่มนี้นำไปสู่ความเข้าใจต่อกรณีศึกษาทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้การบริหารความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางข่าวสาร การประเมินสินทรัพย์และอุปสรรคทางความรู้ในองค์การ เพื่อกระจายข่าวสารได้ทั่วถึง การแยกความลวงและความรู้ออกจากกัน เพื่อพาพ้นจากปากเหวแห่งการล้มละลายความรู้  การศึกษาแนวทางการบริหารความรู้ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การบริหารลูกค้า การบริหารบุคลากร และการวางแผนธุรกิจ การเลือกโลโก้ทางเทคโนโลยีได้เหมาะเจาะ และวิธีการปฏิบัติเพื่อการบริหารความรู้ได้สัมฤทธิผล,การเรียนรู้กลยุทธ์บริหารความรู้ ฐานปฏิบัติการ และเทคโนโลยีต่างจากไมโครซอฟท์เพื่อค้นหาให้ได้ว่าอะไรคือจุดตัดระหว่างการเชื่อมต่อผู้คนกับองค์ความรู้   

สุนันท์ บุญยธาดา, ผู้แปล. Knowledge Management การบริหารความรู้ยุคสารสนเทศ.
                แปล
จาก knowledge management strategies โดย เจอรี ฮันนีคัตต์. กรุงเทพฯ:
                สามย่าน. com, 2544.
เลขหมู่หนังสือ HD30.2ฮ249น

แหล่งทรัพยากรภายนอก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

***********************************

             

                ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge Based Economy) ทุกองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทุกองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแข่งขันที่รุนแรงหาทางสำหรับการอยู่รอด และรุ่งเรือง จะอยู่ที่การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) เป็นสำคัญ ในหนังสือ การจัดการความรู้ (KM) สู่ปัญญาปฏิบัติ เล่มนี้ผู้อ่านจะได้รับสาระที่น่าสนใจในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ,การเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ, การเริ่มต้นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการนำมาสู่การปฏิบัติ, การลงมือปฏิบัติกับโครงการ Knowledge Management, การสร้างสรรค์ร่วมกัน สู่การจัดการความรู้.

                 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้กับผู้ที่เริ่มต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติ เหมือนกับเป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านลงมือปฏิบัติทั้งในองค์กรที่ปฎิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จในการจัดการความรู้ให้ได้มากที่สุด

บดินทร์ วิจารณ์. การจัดการความรู้สู่ปัญญาปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.
เลขหมู่ HD30.2บ116ก

แหล่งทรัพยากรภายนอก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

***********************************

กลับหน้าหลัก                    ถัดไป

โฆษณา
%d bloggers like this: