หนังสือภายนอก

บทความเรื่องเทคโนโลยีกับการจัดการความรู้เป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มจากการเกริ่นนำความหมายของข้อมูล สารสนเทศและความรู้ทั้งสองประเภทคือ Explicit knowledge และ Tacit knowledge นอกจากนี้ยังให้นิยามคำว่าการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีแผนภาพประกอบเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ รวมไปถึงแนะวิธีการนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้อีกด้วย สมชาย นำประเสริฐชัย. เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2550.
            เข้าถึงได้จาก
http://cddweb.cdd.go.th/chumchon/menu/km/km_004.pdf

โฆษณา
%d bloggers like this: