KM วันละคำ

                  หนังสือ “KM  วันละคำ”เล่มนี้เป็นผลงานของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  การรวมความหมายของ  “ความรู้”  จากการศึกษาจากประสบการณ์กว่า ปี  ในการจัดการความรู้”  ในสังคมไทยของ สมาคมส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   

                 หนังสือ KM วันละคำนี้ มีขอบเขตเนื้อหากล่าวถึงกล่าวถึงการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คนสำคัญในการจัดการความรู้ จะทำให้เราทราบถึงบุคลสำคัญในวงการการจัดการความรู้ นอกจากนี้ทำให้ทราบถึงเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมทั้งกลเม็ด KM เครือข่าย KM กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ KM เป็นต้น  

                  หนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือนคู่มือสำหรับคนที่สนใจในการจัดการความรู้ เหมาะสำหรับนักจัดการความรู้ทุกระดับ  เพื่อใช้ในการยกระดับความเข้าใจและยกระดับวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เกิดผลสำเร็จของงาน  รวมทั้งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร และที่สำคัญที่สุด  คือ  เป็นการช่วยแนะแนวทางทำการจัดการความรู้ที่น่าตรึงเครียดให้ดูสนุกขึ้น

                  “การใช้พจนานุกรมจำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดผลฉันใด การใช้หนังสือ KM วันละคำก็สำคัญต่อการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ฉันนั้น

********************************** 

วิจารณ์ พานิช. KM วันละคำ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2549 

นายภัคคินัย วิวัฒน์โชติพร
รหัสนักศึกษา 0548307

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

โฆษณา
%d bloggers like this: