การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO

                  หนังสือการจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO เล่มนี้เป็นผลงานชิ้นที่สองแล้วที่ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดเขียนขึ้นหลังจากที่เคยเขียนเรื่อง การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ เมื่อปลายปี 2547 หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรที่เน้นให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริง เนื้อหาภายในเล่มเป็นการเขียนเชิงแนะนำผู้อ่านว่าควรจะเริ่มต้นการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ เริ่มจากการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องความแตกต่างและการจัดการระหว่างความรู้ชัดแจ้งกับความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวตน โดยแยกให้เห็นความแตกต่างและความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน จากนั้นได้แนะนำการใช้โมเดลปลาทูสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ พร้อมทั้งอธิบายความหมายและการนำไปใช้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ (KM) กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และนำประสบการณ์ขององค์กรที่ดำเนินการจัดการความรู้มาเล่าสู่กันฟังถึงปัญหาและผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ตอนท้ายเล่มผู้เขียนได้นำคำถามที่เป็นข้อสงสัยในเรื่องการจัดการความรู้มาตอบอย่างละเอียด เพื่อไขข้อข้องใจก่อนเดินหน้าปฏิบัติจริง  ในส่วนของภาคผนวกมีการนำตัวอย่าง Block (คลังความรู้) ที่น่าสนใจประเภทหนึ่งมานำเสนอ คือ GotoKnow.org พร้อมทั้งแนะวิธีการเขียน Block ในฐานะที่เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และมุมมองของคนทำงานต่อประโยชน์ของ Block

                 แม้ว่าเนื้อหาจะมีความเป็นวิชาการอยู่มาก แต่ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนที่เข้าใจง่าย ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ทันที เนื่องจากผู้เขียนคือ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากในเรื่องการจัดการความรู้ และปัจจุบันท่านยังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อีกด้วย

                 เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำ KM ก็คือ การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ พูดให้ชัดๆ ก็คือ จะต้องมีการกระทำหรือ “Action” เกิดขึ้น หากการจัดการความรู้ไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มคุณค่า ใดๆ สิ่งที่ทำไปทั้งหมดก็ต้องถือว่า ไร้ค่าอย่างน่าเสียดาย

*************************************

ประพนธ์ ผาสุขยืด. การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO. พิมพ์ครั้งที่ 2.
              กรุงเทพฯ
:ใยไหม, 2550.

นางสาวอโนทัย ศรีสุขนาม
รหัสนักศึกษา 0548472

กลับหน้าหลัก                   รายชื่อผู้จัดทำ

โฆษณา
%d bloggers like this: