การจัดการความรู้ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้

                     หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการความรู้เป็นการนำเอาความรู้ของศาสตร์หลายๆแขนงมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยความรู้นั้นจะเกิดจากกระบวนการคัดเลือกและบูรณาการจากสารสนเทศซึ่งได้จากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว จึงนำเอาสารสนเทศเหล่านั้นมาผสมผสานเป็นความรู้ใหม่ และในความรู้ใหม่นี้ยังรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งความรู้ในแบบที่ผ่านประสบการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นความรู้เฉพาะบุคคล เรียกว่า ความรู้โดยนัย(Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมีการนำความรู้มาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรความรู้นั้นจะถูกเรียกใหม่ว่าเป็น ความรู้ที่ปรากฎชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ประเภทนี้จะมีคุณค่าอย่างมากเมื่อนำมาประกอบการตัดสินใจดังนั้นเป้าหมายสำคัญของการจัดการความรู้จึงเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์การต่างๆ เพราะองค์การเหล่านั้นมีการแข่งขันกันอยู่เสมอ การจัดการความรู้จะช่วยให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเมื่อการจัดการความรู้ถูกนำมาใช้ในองค์การจึงเกิดคำใหม่ขึ้นมานั่นคือ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization – LO) เพราะองค์การจำเป็นต้องมีความรู้เป็นหลักในการดำเนินการ โดยผ่านการพัฒนาความรู้ขององค์การซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการทำงานป็นทีม และใช้แนวคิดรวมถึงเทคโลยีต่างๆในการบริหารเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการในองค์การ ดั้งนั้นองค์การจึงไม่สามารถขาดการจัดการความรู้ได้เพราะเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือการจัดระบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน แนวคิดการจัดการความรู้จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์การ ในประเทศไทยก็มีการใช้การจัดการความรู้กับองค์การชั้นนำต่างๆเช่นกัน ซึ่งในที่นี้ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่าง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการใช้จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความคิด และทักษะในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทุกระดับในองค์การตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานของตนว่ามีส่วนในการพัฒนาองค์การร่วมกัน

************************************* 

พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
              Knowledge Management
. กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอร์เนท, 2547.

นางสาวสุภัค ก่ออิฐ
รหัสนักศึกษา 0548449

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

โฆษณา
%d bloggers like this: