การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

                   หนังสือ การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเป็นหนังสือเพื่อพัฒนาวิธีการการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรของไทย และต้องการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆในประเทศเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ ผลการดำเนินงานในแต่ละองค์กร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

                    เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนิยามของการจัดการความรู้ ประโยชน์ และกรอบแนวความคิดของการจัดการความรู้ต่างๆ รวมทั้งส่วนที่อธิบายถึงประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน ปฏิบัติจริงขององค์กรนำร่องหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการ บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ หรือผู้ที่ต้องการนำการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาในองค์กร หน่วยงานของตน และมีคุณค่าเหมาะแก่การจัดหาเข้าห้องสมุด เหมาะสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดทั่วไป

                    หนังสือเล่มนี้ใช้ตัวหนังสือใหญ่ ชัดเจน อ่านง่าย มีการลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบขั้นตอน รูปเล่มสวยงาม ใช้กระดาษปอนด์ ปกอ่อน มีภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบ แต่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่ไม่มีคำแปลภาษไทยเอาไว้ 

                  ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร องค์กรจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กร ในการทำให้วงจรการเรียนรู้หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรมีกระบวนการที่เป็นระบบค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) นั่นเอง

********************************

บุญดี บุญญากิจ. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
                 สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548.

.. ภริตา ดิษฐสม
รหัสนักศึกษา 0548306

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

โฆษณา
%d bloggers like this: