การจัดการความรู้กับคลังความรู้

 

                  การจัดการความรู้กับคลังความรู้ เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศและการใช้ความรู้ของคนในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเป็น  เครื่องมือในการสื่อสารและการใช้ความรู้ร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก  เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย บุคคลทั่วไปและโดยเฉพะผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคลังความรู้หรือห้องสมุด

                  การเขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นความตั้งใจของผู้เขียนในการแสวงหาความรู้ โดยการหาคำตอบจากหลายๆคำถาม เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์กับห้องสมุด ซึ่งถือเป็นคลังความรู้ที่มีการสะสมภูมิปัญญาของคนในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้อินเตอร์เน็ทเป็นเสมือนห้องสมุดของโลกที่มีการเชื่อมโยงแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลต่างๆ ในขณะที่การเรียนรู้สามารถทำได้อย่างกว้างขวางไม่มีสิ้นสุด               

                 การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการสารสนเทศ(Information) และการบริหารคน (People) ในทุกองค์กรมีการใช้สารสนเทศ ที่จัดเก็บไว้ในรูปดิจิทัลและจัดเก็บความรู้ใหม่ที่บุคคลในองค์กรมีเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ โดยการจัดเก็บความรู้นั้นไม่เพียงพอเฉพาะความรู้ในองค์กร แต่เป็นความรู้นอกองค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรด้วย

อ่านหนังสือโดยไม่คิดค้น การอ่านจะไม่ได้อะไร
ค้นคิดโดยไม่อ่านหนังสือ การค้นคิดก็เปล่าประโยชน์   
(เสถียร โพธินันทะ,
2536 : 56)

**********************************************

น้ำทิพย์  วิภาวิน. การจัดการความรู้กับคลังความรู้. กรุงเทพฯ: เอสอาร์ พริ้นติ้ง
               แมสโปรดักส์,
2547

นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ
รหัสนักศึกษา 0548502

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

Advertisements
%d bloggers like this: