การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

KM002

            คนส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกที่เกิดจากสติปัญญาของตนเองว่า คนที่มีการศึกษาในสาขาแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้ คงไม่มีใครพูดว่าหนังสือหรือคู่มือต่างๆคือสิ่งที่มี “ความรู้” เป็นแน่ แม้ว่ามันจะเป็นผลงานจากคนที่มีความรู้ก็ตาม                           

          วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการทำหนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจว่า ความรู้ภายในองค์กรคืออะไร มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน  ประการที่สองก็ต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าจะจัดการกับความรู้ได้อย่างไรบ้าง จึงจะใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างเต็มที่  อะไรคือทักษะพิเศษของความรู้ อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความรู้ ซึ่งข้อมูล การค้นพบที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ล้วนมาจากการพุดคุยอย่างเอาจริงเอาจังกับบรรดาผู้บริหาร ผู้จัดการบริษัทหลายแห่ง ในประเด็นที่ว่า ความรู้ทำหน้าที่อย่างไรในบริษัท             

          “การจัดการความรู้เป็นเรื่องของธุรกิจที่ต้องการความได้เปรียบ คู่แข่งขันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น มันจะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้าง ต้องการแลกเปลี่ยน และต้องการใช้ความรู้ทั่วโลก หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งและสมบรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

************************************

นิทัศน์ วิเทศ, ผู้แปล. การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบใน
              การแข่งขัน
. แปลจาก
Working knowledge : how organisations manage
           what they
โดย โทมัส เอช. ดาเวนพอร์ท และลอเรนซ์ พรูแซค. กรุงเทพฯ :
               เออาร์ บิซิเนส เพรส
, 2542.

นางสาวปาจรีย์  วัขระวิกรานต์ 
รหัสนักศึกษา 0548246
  

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

 

%d bloggers like this: