องค์กรชั้นยอด การจัดการคน + ความรู้

Km001

              หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมความคิดโดยตรงจากนักคิด นักเขียน สุดยอดปรมาจารย์ และผู้บริหารชั้นแนวหน้าระดับโลก ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบัน โดยที่คณะผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดและวิธีดำเนินการกับบุคคลและองค์การไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้แยกเนื้อหาสาระไว้เป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย              

              ส่วนที่ 1. อะไรคือกลยุทธ์ของคุณในการจำกัดความรู้ ?
                         คุณจะเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้องกับการบริการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรระหว่างกลยุทธ์แบบบุคคลสู่บุคคล(Personalization) และกลยุทธ์การจัดการให้เป็นระบบ (Condification)
              

               ส่วนที่ 2. วิธีการสร้างความรอบรู้ที่ลึกล้ำ
                       เทคนิคการสอนเสริมความรู้ จัดได้ว่ามีประโยชน์สำหรับการถ่ายทอดความชำนาญจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ด้วยการใช้เทคนิคบ่อย ๆ ประกอบกัน  คือ การฝึกปฏิบัติ  การสังเกต  การแก้ไขชี้แนะ  การทดลอง โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การชี้แนะ
              

                ส่วนที่ 3.  ผู้บริหารแบบตัว T  :  การจัดการความรู้สำหรับผู้ที่จะอยู่รอด
                       
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร การให้รางวัลจูงใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้มีการประชุมเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น และลดบทบาทหัวหน้าที่คอยควบคุมลูกน้องทุกฝีก้าว เพื่อให้ผู้ร่วมงานรู้ได้สนับสนุนกันเองและร่วมกันเผชิญปัญหาอย่างเสรี              

             “การพัฒนาองค์กรให้คงไว้ซึ่งศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นการจัดการความรู้ ด้วยกลยุทธ์แบบคนต่อคน (Pesonalization) และกลยุทธ์แบบจัดให้เป็นระบบ (Condification) ประสานกับวิธีการสร้างความรู้ ด้วยเทคนิค 4 ประการ ทั้งนี้ โดยมีบทบาทของผู้บริหาร และผู้นำลักษณะตัว T ที่จะทำให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป

**************************************

นรินทร์ องค์อินทรี, ผู้แปล. องค์กรชั้นยอด การจัดการคน + ความรู้. แปลจาก
               
How
organizations get smart-and stay smart  โดย มอร์เทน ที
                แฮนเซ่น
, ผู้แต่ง. กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548

น.ส. ผกาพรรณ  พุกราชวงศ์
รหัสนักศึกษา 0548258

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ 

โฆษณา
%d bloggers like this: